Geschiedenis

De stichting van een Vlaamse Studentenbond in Bree werd voorbereid door de Erewacht van het H.Hart, opgericht door E.H. F. Goffin op 9 augustus 1904 (F. Goffin was bestuurder van het jongenscollege van Bree). Het programma bestond uit spel, wandelingen, lof of een kort onderricht. Uit deze Erewacht ontstond onder impuls van P. Drieskens, L. Clijsters, Th. Hoedemakers, J. Brouwers en K. Vandeurzen in 1904 de Studentenbond. Het doel van deze Breese studentenvereniging, opgetekend in de oudste standregels van de bond, was: “het aangename aan het nuttige parend wil zij de verbroedering en onderlinge opbeuring der studenten met het oog op het algemeen welzijn harer leden en het behoud van godsdienst, taal en zeden.” Geleidelijk aan werd de bond onafhankelijk van de Erewacht en nam in 1907 de naam aan van Spreekbond en Lettergilde Frisse Heikracht. Terwijl in het begin de bond uitsluitend openstond voor leden van de Erewacht, mochten van 1907 alle studenten vanaf de vierde Latijnse toetreden. Reeds in 1908 konden ook jongeren zich vooral toe op de studie van de Vlaamse taal en letterkunde, maar stilaan trok de Vlaamse taal en letterkunde, maar stilaan trok de Vlaamse beweging hun aandacht. Ze bestudeerden de sociale noden van het Vlaamse volk; zo werkten ze mee aan de betoging voor de vervlaamsing van de Gentse Hogeschool.

De eerste wereldoorlog.
Tijdens de eerste wereldoorlog bleef de bond verder werken. In 1914 werd door de Erewacht een legerspel uitgedacht, dat in de bossen van Wijshagen werd gespeeld (dit spel is vandaag nog bekend onder de naam ‘legerke’ en geniet nog veel aantrekkingskracht).

De tussenoorlogse periode.
In 1920 werd in de schoot van Frisse Heikracht Bree een afdeling padvinders opgericht door H. Clijsters. Deze nieuwe afdeling wilde een stimulans zijn voor de ganse bond daar alleen ‘trouwe’ leden konden toetreden. Na een hoogtepunt in 1926 stierf de padvinderij in F.H. een ‘stille en zoete dood’. De gewone bondswerking stond ondertussen ook niet stil want op 15 augustus 1924 verscheen het eerste bondsblad ‘HEIKLEUTERS’. ‘Heikleuters’ verscheen zesmaal per jaar en vormde een tot 1940 nauwelijks onderbroken reeks met een oplage van 300 ex. Op acht of zestien bladzijden verschenen bijlagen van leden uit de eigen bond en nieuws over de plaatselijke werking. Uit 1924 dateerde ook het eigen bondslied en de voetbalvereniging.

Aansluiting bij K.S.A.
Wanneer dit exact gebeurde is moeilijk te zeggen maar dit zal ergens onder de 2de wereldoorlog gebeurd zijn.